Yeni kay覺t, Kay覺t yenileme nas覺l yap覺l覺r. Gerekli belgeler nelerdir ? PDF Yazdr E-posta

覺Üü覺LK DEFA KAYIT OLACAKLAR 覺Ç覺N B A V U R ULAR1-B A V U R ULAR1) Aç覺k Öretim Lisesi 2007 – 2008 Eitim Öretim Y覺l覺 2. Dönem Yeni Kay覺t Bavuru
Tarihleri: 21 Ocak - 1 ubat 2007
2) Bavuru Yeri: Halk Eitim Merkezi Müdürlükleri
3) Yeni Kay覺t Bavuru Ücreti :70.00YTL
4) Bavuru Ücretinin Yat覺r覺lmas覺 : Aç覺k Öretim Lisesine kay覺t yapt覺racak örenciler T.C. Ziraat
Bankas覺, Halkbankas覺 veya Vak覺flar Bankas覺’n覺n herhangi bir ubesinden T.C. kimlik numaras覺 belirtilerek kay覺t ücretini yat覺r覺lacaklard覺r.

LÜTFEN D覺KKAT!
YEN覺 KAYIT VEYA KAYIT YEN覺LEME ÜCRET覺
ADI ALTINDA BANKA HESABINA YANLI VEYA Ç覺FT YATIRILAN ÜCRETLER, GEREKÇES覺 NE OLURSA OLSUN 覺ADE ED覺LMEZ.
ÖNEML覺
Aç覺k Öretim Lisesi örenci adreslerine herhangi bir duyuru ve geri bildirim gönderilmeyecek olup, tüm bildirimler www.aciklise.net  internet adreslerinde yay覺nlanacakt覺r. Örenciler ihtiyaç duyduklar覺 tüm bilgilere bu adresten ulaabilirler.

ÖNEML覺 TAR覺HLER

25 ubat – 07 Mart 2008 : 2007-2008 II. Dönem Kay覺t Yenileme 覺lemleri.
17-18 May覺s 2008 : 2007-2008 II. Dönem S覺navlar覺

I. BÖLÜM
AÇIK ÖRET覺M L覺SES覺 KAYIT 覺LEMLER覺

1) Yeni Kay覺t Tarihleri ve Yeri: Aç覺k Öretim Lisesi 2007–2008 eitim öretim y覺l覺 2. dönem yenikay覺t i ve ilemleri 21 Ocak - 1 ubat 2007 tarihleri aras覺nda yap覺lacakt覺r.
Kay覺t ilemleri il ve ilçelerde bulunan Aç覺k Öretim Okullar覺 覺rtibat Bürosu olarak görevlendirilen
Halk Eitim Merkezi Müdürlüklerince yap覺lmaktad覺r.

2) Aç覺k Öretim Lisesi’ne Kimler Bavurabilir?

Aç覺k Öretim Lisesinde üst ya s覺n覺rlamas覺 bulunmamaktad覺r.

·   覺lköretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

·        Yurt d覺覺nda örenim görmü olanlardan denklik belgesinde 覺lköretim okulu/ortaokul
mezunu düzeyindedir diye belirtilenler.

·        Liseden tasdikname ile ayr覺lanlar

·        Aç覺k Öretim Lisesi Genel Lise Program覺na kay覺t artlar覺n覺 ta覺yan örencilerden;
kay覺t döneminde cezaevinde olanlar ile askerliini yapmakta olanlar,

Aç覺k Öretim Lisesine bavurabilirler.

ÖNEML覺: Aç覺k Öretim Lisesine sadece 覺lköretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar müracaat edebilir. Yeni kay覺t artlar覺nda deiiklik olmas覺 durumunda ara s覺n覺flarla ilgili duyuru daha sonra yap覺lacakt覺r.

3) Kay覺t Bavuru Evraklar覺:

覺lköretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Örenciler;

·        Nüfus cüzdan覺n覺n fotokopisi

·      Son alt覺 ay içinde ön cepheden çekilmi ve 4,5x6 cm. ebad覺nda bir adet vesikal覺k renkli fotoraf,

 ·        覺lköretim okulu veya ortaokul diplomas覺n覺n asl覺(diplomas覺 kay覺p olanlar Diploma Kay覺p
Örneinin asl覺 ile), ç覺kma belgesi ya da denklik belgesinin asl覺,

·       Kay覺t ücretinin yat覺r覺ld覺覺n覺 gösteren banka dekontunun asl覺,

·      Örenci yeni kay覺t raporu ( Halk Eitim Merkezinden Kay覺t Esnas覺nda Al覺nacakt覺r. )

II. BÖLÜM
KAYIT ARTLARINA A覺T 覺LEMLER

1) . Denklik 覺lemleri:Yurtd覺覺nda Örenim Gören Örencilerin Denklik 覺lemleri;Yurtd覺覺ndaki okullardan al覺nm覺 olan örenim belgelerinin incelenerek belge sahibinin gördüü örenimin, yurdumuzdaki hangi okullara ve bu okullar覺n hangi s覺n覺flar覺na denk olduunun tespit ettirilmesi gerekmektedir.
Denklik ilemleri yurt içinde MEB Talim Terbiye Kurulu Bakanl覺覺 ve illerde Milli Eitim Müdürlüklerinin ilgili komisyonlar覺nda, yurtd覺覺nda ise Eitim Müavirlikleri ve Eitim Ataeliklerinde yap覺lmaktad覺r.
Denklik belgesi ile Aç覺k Öretim Lisesine kay覺t için bavuran örencinin denklik belgesinde belirtilen düzeylerden; ilköretim okulu mezunu, örencisi olanlar覺n kayd覺 yap覺l覺r.

2). Bavuru Ücreti Ödemeyecek Örenciler
Terörle mücadele gazilerimiz, eleri ve çocuklar覺ndan,
Terörle mücadelede ehit düenlerin eleri ve çocuklar覺ndan,
1974 K覺br覺s Bar覺 Harekât覺 gazilerimiz ve bu mücadelede ehit düenlerin birinci derece yak覺nlar覺ndan,
2828 say覺l覺 Çocuk Esirgeme Kurumu kapsam覺nda ve Adalet Bakanl覺覺na bal覺 Çocuk
Islahevindeki çocuklardan,
Ceza ve infaz kurumlar覺 ile tutukevlerindeki tutuklu ve hükümlülerden
Durumlar覺n覺 belgelendirmeleri halinde örenim süreleri boyunca diploma harc覺 d覺覺nda,
kay覺t, kay覺t yenileme ve eitim giderleri al覺nmamaktad覺r.

3). Kay覺t Bavurusunun Geçersiz Olduu Durumlar Kay覺t ücretinin yat覺r覺ld覺覺na dair belge eksikse, Bavuru ilemi zaman覺nda yap覺lmam覺sa, Diploman覺n asl覺 verilmemise,
覺nternet ortam覺nda gerekse Halk Eitim Merkezi Müdürlüklerine birden fazla bavuru formu doldurulup verilmise,
Ortaokul / ilköretim okulundan sorumlu ders/dersleri olanlar
Kay覺tlar kabul edilmez ve kay覺t evraklar覺 iade edilir.
ÖNEML覺
Halk Eitim Merkezi Müdürlüklerine teslim edilen kay覺t bavuru evraklar覺 Aç覺k Öretim Lisesi kay覺t kabul komisyonu taraf覺ndan Kay覺t bavuru evraklar覺 incelendikten sonra Aç覺k Öretim
Lisesi Müdürlüünce kayd覺 kabul edilmeyen örencilerin kay覺t bavuru evraklar覺, eksiklii
tamamlanmak üzere Halk Eitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir.
Bu durumdaki örenciye kayd覺n覺n
kabul
edilmeme sebebi yaz覺l覺 olarak bildirilmektedir.
Gönderilen yaz覺da belirtilen süre içerisinde, örencilerin kay覺tla ilgili eksik evraklar覺n覺 tamamlamas覺 ve tekrar Aç覺k Öretim Bürolar覺na teslim etmesi gerekmektedir.
Aç覺k Öretim Lisesine kayd覺
kabul
edilen örencilerin listesi

www.aciklise.net  internet adresinde yay覺nlanacakt覺r.
Ortaokul / ilköretim okulu son s覺n覺ftan sorumlu ders/dersleri olanlar覺n kayd覺 al覺namamaktad覺r.

4). Askerlik Ertelemesi:
Aç覺k Öretim Lisesine kay覺tl覺 örencilerin askerlik ertelemesi yap覺lmamaktad覺r.

5). Özürlü, Tutuklu ve Hükümlü Örenciler:Özürlü örenciler kay覺t formu üzerinde özür gruplar覺n覺 iaretleyerek özürlerini belgeleyen raporu ve özürlerini aç覺kça ifade ettikleri dilekçeyi Halk Eitim Merkezi Müdürlüklerine kay覺t
s覺ras覺nda vermeleri gerekmektedir.
Bu örencilerimize ait listeler 覺l S覺nav Yürütme Kuruluna gönderilmektedir. Ancak engelli olduunu belirtmeyen örenciler ile engeli sonradan oluan örenciler, s覺navdan önce 覺l S覺nav Yürütme Kuruluna bavurduklar覺 takdirde uygun salonlarda s覺nava al覺nacaklard覺r.
Örencinin özür türüne göre, s覺nav覺 kurallar覺na uygun ekilde tamamlamalar覺na yard覺mc覺 olacak öretmenler görevlendirilmektedir.
Özürlü örencilerin durumlar覺na uygun ders materyalleri haz覺rlama çal覺malar覺 devam etmektedir. Bu durumdaki örencilerimiz kar覺lat覺klar覺 genel sorunlar için Müdürlüümüze
yaz覺l覺 olarak veya telefonla bavurabilirler.
Ceza ve tutukevlerinde bulunan örencilerin s覺navlar覺, bulunduklar覺 il içinde belirlenen bir cezaevinde yap覺lmaktad覺r.
Ceza ve tutukevlerinde bulunan örenciler, kitap ve ders notlar覺 ile dier belgelerini cezaevi öretmeni arac覺l覺覺 ile aç覺k öretim bürolar覺ndan alabilirler.

6). Aç覺k Öretim Liselerinde Kullan覺lan Terimler:Aktif Örenci: Yeni kay覺t olan veya kayd覺n覺 süresinde yenileyen örencilerimiz için kullan覺l覺r.
Kayd覺 Dondurulmu Örenci: Kayd覺n覺 bir kez yenilemeyen örencilerimiz için kullan覺l覺r.
Kayd覺 Silinmi Örenci: Üst üste en az iki defa kayd覺n覺 yenilemeyen ya da Aç覺k Öretim
Lisesi’nden tasdikname ile ayr覺lan, örenciler için kullan覺l覺r.
I

II. BÖLÜM
ÖRET覺M S覺STEM覺 ve DERS SEÇ覺M覺
1).

Öretim Sistemi Ve Ders Seçimia. Aç覺k Öretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulan覺r. Program; ortak, alan ve seçmeli derslerden, öretim y覺l覺 ise birbirinden ba覺ms覺z iki dönemden oluur. Örenciler, yap覺lan s覺navlarda, baar覺l覺 olduklar覺 derslerin kredisini kazan覺rlar.
b. Aç覺k Öretim Lisesinde 2005–2006 eitim öretim y覺l覺ndan itibaren 4 y覺ll覺k eitim sistemine geçilmitir.
c. 覺lköretim okulu/ ortaokul mezunu olarak kay覺t yapt覺ranlar 4 y覺ll覺k sisteme dahildir.
d. Aç覺k Öretim Lisesi ders program覺nda, ortak, seçmeli ve alan dersleri bulunmaktad覺r.
Örenciler, kay覺tl覺 olduklar覺 okul türüne göre gerekli alan mezuniyet kredisine erimek için, bulunduklar覺 döneme göre belirlenen alan derslerini baarmak zorundad覺rlar. Ortak derslerden
ise baar覺l覺 ya da üç kez s覺nava girerek muaf olurlar. (Dil ve Anlat覺m dersi hariç) Mezuniyet
kredisine erimek için de yeteri kadar seçmeli dersten baar覺l覺 olmalar覺 gerekmektedir.
e. Aç覺k Öretim Lisesi Genel Lise Program覺nda; Genel Kültür, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe-Matematik ve Yabanc覺 Dil alanlar覺 bulunmaktad覺r. Örenciler, 覺stedikleri takdirde, kay覺t yenileme dönemlerinde alanlar覺n覺 deitirebilmektedirler.
f. Aç覺k Öretim Liselerine 覺lköretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar yeni kay覺t yapt覺ran örenciler sadece bu dönem ders seçmeyeceklerdir. Bu örencilerin dersleri sistem taraf覺ndan
atanacakt覺r.

2). Ortak Dersler:a. Ortak Dersler, Aç覺k Öretim Lisesinden mezun olabilmek için al覺nmas覺 gereken derslerdir. Bu dersler baar覺lamazsa tekrar al覺nmas覺 gerekir.
b. Üç kez s覺nava girilerek baar覺s覺z olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi kazan覺lm覺 olmaz, sadece baarma zorunluluu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse
tekrar al覺nabilir.
c. Dil ve Anlat覺m Dersi baar覺lmas覺 zorunlu olan derstir. Bu dersten muaf olunmaz.

3). Seçmeli Dersler:Seçmeli Dersler, gerekli alan ve mezuniyet kredisini tamamlamak için, ortak ve alan derslerinin yan覺nda al覺nan derslerdir. Seçmeli derslerden baar覺s覺z olan örenci o dersi istedii takdirde tekrar alabilir veya onun yerine baka seçmeli ders seçebilir.

4). Alan Dersleri:Aç覺k Öretim Lisesi örencilerinin örenim gördükleri alan/daldan mezun olabilmeleri için alan derslerinin tamam覺ndan s覺navlara girmeleri ve mezuniyeti için gerekli alan kredilerini tamamlamalar覺 gerekmektedir.

5). Kredi:
Dersin Kredisi, Müfredat program覺nda belirtilen derslerin haftal覺k ders saati say覺s覺 o dersin kredisidir.
a. Aç覺k Öretim Liselerinde ders geçme ve kredili sistem uygulanmaktad覺r.
b. Örenciler, baard覺klar覺 derslerin kredilerini kazan覺rlar.
c. Daha önce s覺n覺f sisteminde örenim görmü örencilerin baar覺l覺 olduklar覺 derslerin haftal覺k ders saati say覺s覺, Aç覺k Öretim Liselerinde o dersin kredisi olarak deerlendirilir.

6). Mezuniyet Kredisi:1-覺lk öretim okulu/ ortaokul mezunu olarak kay覺t yapt覺ranlar;

a. Aç覺k Öretim Lisesi Genel Lise Program覺 mezuniyet kredisi "192"dir.
b. Genel Kültür alan覺 d覺覺nda bir alandan mezun olmak isteyenlerin istedikleri alana ait kredinin en
az 80 olmas覺 gerekmektedir.

7). Aç覺k Öretim Lisesi Mezuniyet Alanlar覺:

·        Sosyal Bilimler Alan覺

·        Türkçe-Matematik Alan覺

·        Fen Bilimleri Alan覺

·        Yabanc覺 Dil Alan覺

·        Genel Kültür Alan覺

8). Alan Tercihinin Yap覺lmas覺a. Aç覺k Öretim Lisesinden mezun olduktan sonra, örenimini devam ettirecek olan örencilerin yüksek örenim program覺 tercihlerinde, orta öretimdeki mezuniyet alan覺 önemli rol oynamaktad覺r.
b. Aç覺k Öretim Lisesi örencileri alan tercihlerini sadece kay覺t yenileme döneminde internet
üzerinden deitirebilirler. Bunun d覺覺nda dilekçe ile alan deiiklii istekleri
kabul
edilmez.
c. Bu nedenle alan tercihlerinizi seçerken dikkatli olunuz.
9). Aç覺k Öretim Lisesi 覺çin Mezuniyet 覺artlar覺
覺lköretim okulu-ortaokul mezunu örencilerin;
Bu örenciler 4 (dört) y覺ll覺k sisteme tabi olup,
1. Örenim gördüü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olmas覺,
2. Toplam kazan覺lan kredinin en az 192 veya üzeri olmas覺,
3. Ortak derslerin tamam覺n覺 baarmas覺 veya muaf olmas覺 (ortak derslerden 3 kez s覺nava girdii halde baar覺l覺 olunamam覺sa bunun yerine seçmeli derslerden
gerekli kredi miktar覺nda ders seçilir). Dil ve Anlat覺m dersinden muafiyet
olmamas覺 nedeniyle mutlaka baar覺lmas覺 gerekmektedir.
4. Alan kredisinin 80 veya üzerinde olmas覺 (Genel Kültür hariç),
5. Alan derslerinin tamam覺n覺n s覺nav覺na girilmi olunmas覺,IV. BÖLÜM
S I N A V L A R

1)- S覺nav ekli ve TarihiAç覺k Öretim Liseleri s覺navlar覺 dönem sonlar覺nda, Eitim Teknolojileri Genel Müdürlüü Ölçme Deerlendirme ve Aç覺k Öretim Kurumlar覺 Daire Bakanl覺覺n覺n belirledii okullarda, merkezi sistem s覺nav覺yla çoktan seçmeli test yöntemiyle yap覺lmaktad覺r.
S覺navlarda;
a. Her dersten 20 soru sorulmaktad覺r,
b. Her soru 4 seçeneklidir,
c. Her doru cevab覺n deeri 5 puand覺r,
d. S覺navda baar覺l覺 olabilmeniz için 20 sorudan en az 9’ una doru cevap vererek 45 puan alman覺z
gerekmektedir.

2). S覺nava Giri Belgelerinin Al覺nmas覺a. S覺nava Giri Belgeniz www.aciklise.net yay覺nlanacakt覺r. Bu adresten alaca覺n覺z bilgisayar ç覺kt覺s覺 ile s覺nava girilecektir.
b. S覺nav Giri Belgesini dikkatli bir ekilde inceleyiniz. S覺nav gününden önce s覺nava gireceiniz
yeri mutlaka görünüz.

3). S覺nav Günü Yan覺n覺za Alman覺z Gerekenler
a. Aç覺k Öretim Lisesi Kimlik Kart覺.
b. Aç覺k Öretim Lisesi S覺nava Giri Belgesi.
c. Nüfus Cüzdan覺 (ya da edeer bir kimlik kart覺).

d. Aç覺k Öretim Lisesi Kimlik Kart覺 ve S覺nava Giri Belgesi yan覺nda bulunmayan örencilerimiz geçerli bir Kimlik kart覺yla (nüfus cüzdan覺, ehliyet) salon yoklama listelerinde isimleri olmalar覺 halinde s覺nava al覺nacaklard覺r.
e. S覺nav günü yan覺n覺zda kurun kalem ve silgi bulundurmay覺 unutmay覺n覺z.
f. Size verilen cevap kâ覺d覺n覺n ad覺n覺za düzenlenmi olmas覺na dikkat ediniz.

4). S覺navlar覺n DeerlendirilmesiS覺navlar bilgisayar ortam覺nda deerlendirilir. Cevap kâ覺tlar覺n覺 okumak için düzenlenmi optik okuyucular hatas覺z kodlanan cevaplar覺 deerlendirdii için kodlama yaparken dikkatli olunuz.
S覺navlar yap覺ld覺ktan sonra, cevap kâ覺tlar覺 Ölçme Deerlendirme ve Aç覺k Öretim Kurumlar覺 Daire Bakanl覺覺nda optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar program覺 ile deerlendirilmektedir. Bu deerlendirme program覺nda ayn覺 zamanda "Kopya Analiz Teknii" kullan覺lmaktad覺r. Bu nedenle
s覺nav覺n覺z覺n iptal edilmesi sonucu madur duruma dümemeniz için s覺nav cevap kâ覺d覺n覺z覺 kimseye göstermeyiniz. Kopya çekmeyiniz.

5). S覺nav Sonuçlar覺n覺n Duyurulmas覺
S覺nav sonuçlar覺 internet kanal覺yla www.aciklise.net adresinden örencilere duyurulacakt覺r.

Aç覺k Öretim Lisesi Yaz覺ma adresi:
Aç覺k Öretim Lisesi Müdürlüü
Adnan Güneolu Eitim Teknolojileri Kampüsü
Ball覺kp覺nar Köyü - 06830 Gölba覺/ANKARA

Mesleki Aç覺k Öretim Lisesi Yaz覺ma Adresi
Mesleki Aç覺k Öretim Lisesi Müdürlüü
Adnan Güneolu Eitim Teknolojileri Kampüsü
Ball覺kp覺nar Köyü - 06830 Gölba覺/ANKARA

Aç覺k Öretim Liseleri 覺rtibat Telefonlar覺:Ders Kredi Bilgileri : 0 312 497 41 00, 41 01, 40 97 , 40 30,
Kay覺t Kabul : 0 312 497 41 76
Genel Lise Ç覺kma : 0 312 497 41 16
Genel Lise Tasdikname,
Tasdikname Kay覺p Belgesi ve
Örenci Belgesi : 0 312 497 41 31
Diploma : 0 312 497 40 88
0 312 497 41 10
0 312 497 40 86
Yurtd覺覺 Program覺 : 0 312 497 40 80
K覺lavuz : 0 312 497 40 89
Aç覺k Öretim Lisesi Faks : 0 312 497 40 77
覺letiim, Rehberlik ve Elektronik
Posta ile Bilgi Edinme Birimi : 0312 497 41 08

Mesleki Aç覺k Öretim Liseleri 覺rtibat Telefonlar覺:Endüstri Meslek Lisesi : 0 312 497 41 64, 41 02
Ticaret Meslek Lisesi : 0 312 497 41 58
: 0 312 49 740 00 / 44 37
K覺z Meslek Lisesi : 0 312 497 40 31
: 0312 497 40 00 / 44 26
覺mam Hatip Lisesi : 0 312 497 41 59
MAOL Ç覺kma : 0 312 497 40 00 / 44 45
MAOL Tasdikname : 0 312 497 40 00 / 44 28
MAOL Diploma : 0 312 497 41 10
Mesleki Aç覺k Öretim Lisesi Faks : 0 312 497 40 61
Bilgi Edinme Birimi : 0 312 497 41 05

B覺MER(Babakanl覺k Bilgi Edinme Merkezi)www.basbakanlik.gov.tr
Bu mail adresi spam botlara kar korumaldr, g顤ebilmek i蓾n Javascript a踦k olmaldr Bu mail adresi spam botlara kar覺 korumal覺d覺r, görebilmek için Javascript aç覺k olmal覺d覺r
Bu mail adresi spam botlara kar korumaldr, g顤ebilmek i蓾n Javascript a踦k olmaldr Bu mail adresi spam botlara kar覺 korumal覺d覺r, görebilmek için Javascript aç覺k olmal覺d覺r
M覺LL覺 E覺T覺M BAKANLII

http://www.meb.gov.tr/BilgiEdinme/bilgiedinme.asp
  

 

 
< 琄ceki   Sonraki >
Reklam

aciklise-kitabi-musay-yayinlari

Fla Duyurular

%100 Ders geçme garantisi.  Sadece AÖL Aç覺k Lise Dersleri Veren Kurum. Ayr覺nt覺l覺 Bilgi 覺çin T覺klay覺n覺z...

 
Haber ve Duyurular
Okul Kodlar覺 AÇIK ÖRET覺M L覺SES覺 ÖRENC覺LER覺N覺N Ö.S.S. BAVURULARI 覺Ç覺N KULLANACAKLARI 覺LLERE GÖRE OKUL VE ALAN KODLARIAlan Ad覺Alan KoduGenel Kültür3283Gen Bilimleri1595Sosyal Bilimler2425Türkçe Matematik3303Yabanc覺 Dil2761S覺ra No覺l Ad覺Okul Kodu1 ADANA 0190042 ADIYAMAN 0290083 AFYONKARAH覺SAR 0390034 ARI 0490075 AMASYA 0590026 ANKARA 0690067 ANTALYA 0790018 ARTV覺N 0890059 AYDIN 09900910 BALIKES覺R 10900311 B覺LEC覺K 11900712 B覺NGÖL 12900213 B覺TL覺S 13900614 BOLU 14900115 BURDUR 15900516 BURSA 16900917 ÇANAKKALE 17900418 ÇANKIRI 18900819 ÇORUM 19900320 DEN覺ZL覺 20900621 D覺YARBAKIR 21900122 ED覺RNE 22900523 ELAZI 23900924 ERZ覺NCAN 24900425 ERZURUM 25900826 ESK覺EH覺R 26900327 GAZ覺ANTEP 27900728 G覺RESUN 28900229 GÜMÜHANE 29900630 HAKKAR覺 30900931 HATAY 31900432 ISPARTA 32900833 MERS覺N33900334 覺STANBUL 34900735 覺ZM覺R 35900236 KARS 36900637 KASTAMONU 37900138 KAYSER覺 38900539 KIRKLAREL覺 39900940 KIREH覺R 40900341 KOCAEL覺 419007S覺ra No覺l Ad覺Okul Kodu42 KONYA 42900243 KÜTAHYA 43900644 MALATYA 44900145 MAN覺SA 45900546 KAHRAMANMARA 46900947 MARD覺N 47900448 MULA 48900849 MU 49900350 NEVEH覺R 50900651 N覺DE 51900152 ORDU 52900553 R覺ZE 53900954 SAKARYA 54900455 SAMSUN 55900856 S覺覺RT 56900357 S覺NOP 57900758 S覺VAS 58900259 TEK覺RDA 59900660 TOKAT 60900961 TRABZON 61900462 TUNCEL覺 62900863 ANLIURFA 63900364 UAK 64900765 VAN 65900266 YOZGAT 66900667 ZONGULDAK 67900168 AKSARAY 68900569 BAYBURT 69900970 KARAMAN 70900371 KIRIKKALE 71900772 BATMAN 72900273 IRNAK 73900674 BARTIN 74900175 ARDAHAN 75900576 IDIR 76900977 YALOVA 77900478 KARABÜK 78900879 K覺L覺S 79900380 OSMAN覺YE 80900681 DÜZCE 819001  DI ÜLKELER919004Devam覺...

Televizyon ve Radyo Yay覺nlar覺 AOL Aç覺k Öretim Lisesi dersleri TRT-4 televizyonu ve radyosunda yay覺nlanmaktad覺r. Derslerin yay覺n saatlerini örenmek için t覺klay覺n覺z. Devam覺...

Kampanya 楁in Tklaynz..!

RENC覺 G覺R覺覺 AÖL Aç覺k Öretim Lisesi S覺nav sonuçlar覺n覺, S覺nav giri yerlerini, Örenci ders seçimlerini, alan seçimlerinizi, ifrenizi ve adres bilgilerinizi deitirebileceiniz bölüm. Ayr覺ca her türlü bilgilerinizi yine bu bölümden güncelleyebilirsiniz.Örenci girii için buraya t覺klay覺n覺z. Devam覺...

愮ayda Dershanesi A踦k Lise Kurslar Tklaynz


Dershane Kurs Acik Lise Acik Ogretim Lisesi AOL AOL Gazete AOL Portal AOL Bilgilendirme AOL Yardimci Kitap AOL Kitap MAOL Meslek Lisesi ilkogretim Oyun